O vrtcu
SPOŠTOVANI STARŠI
 
Spletna stran je namenjena staršem otrok, ki obiskujejo naš vrtec in vsem tistim, ki želijo otroka vključiti vanj.

Ob prebiranju boste lahko dobili odgovore na najpomembnejša vprašanja, ki si jih zastavljate, ko začnete svoje skrbi in radosti starševstva deliti z ljudmi, ki se poleg vas trudijo, da bi bilo otroštvo vaših otrok predvsem srečno. Prav prva leta otrokovega življenja naj bi bila tista, ki dajejo otroku priložnost, da se iz nežnega otroka razvije v spoštovano in samozavestno osebnost.

Z vašo pomočjo in sodelovanjem se bomo potrudili za ustvarjanje takšnega vrtca, v katerem bo v ospredju OTROK kot enkratna in individualna osebnost.
 
  
 

 

Katalog informacij javnega značaja
 

Kazalo:

  1. Osnovni podatki o katalogu
  2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerim razpolaga
  3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
  4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 
Naziv organa: Vrtec Kočevje
Cesta na stadion 03
1330 Kočevje
Odgovorna uradna oseba: Irena Robič
Datum prve objave kataloga: 01.03.2008
Datum zadnje spremembe: /
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.vrteckocevje.com/pdf/katalog.pdf
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika, dostopna v tajništvu Vrtca Kočevje, Cesta na stadion 03,1330 Kočevje
 


2a. Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis delovnega področja organa: Delovno področje: predšolska vzgoja
Vrtec Kočevje je javni zavod, katerega temeljna naloga so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program KURIKULUM (1999)
Seznam enot:

Enota Ostržek, Cesta na stadion 03, 1330 Kočevje
Enota Kekec, Reška cesta 12, 1330 Kočevje
Enota Čebelica, Ljubljanska c.22, 1330 Kočevje
Enota Narcisa, Kočevska Reka, 1338 Kočevska reka
Enota Mojca, Stara cerkev 20, 1332 Stara cerkev
Enota Biba, Livold 7, Krajevna skupnost Ivan Omerza-Livold, 1330 Kočevje

Enota Brlogec, Trg zbora odposlancev 22, 133 Kočevje

Organigram organa: vzgojiteljice z organizacijskimi nalogamivzgojiteljice pomočnice vzgojiteljic
- ravnateljica
- pomočnica ravnateljice
- finančno administrativna služba
- tehnična služba
- organizacija prehrane in zdravstveno higienskega režima
- svetovalna služba
Ustanovitev: Vrtec Kočevje je javni zavod, katerega ustanovitelj je občina Kočevje s sedežem na Ljubljanski cesti 26, 1330 Kočevje.


2b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 

Kontaktna uradna oseba: Delovno področje: predšolska vzgoja
Nataša Janežič, tajnik VIZ
Irena Robič, ravnateljica
Cesta na stadion 03, 1330 Kočevje
Telefon: 01/8951731
Fax:01/8951732
E-pošta: vrtec@vrteckocevje.si


2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Državni predpisi: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Register predpisov Slovenije
Predpisi z delovnega področja

Zakoni s področja dela vrtca:
Zakon o vrtcih
Kurikulum za vrtce
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o javnih naročilih
Zakon o delovnih razmerjih
Predpisi lokalnih skupnosti: Občina Kočevje
Predpisi EU /


2d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 

Predlogi predpisov: Register predpisov Slovenije (predlogi)


2e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in programskih dokumentov: - Letni delovni načrti vrtca


2f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

- sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših
- postopek sprejema otrok v vrtec2g. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc: Zakon o vrtcih ZVrt-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2003)

- evidenca vpisanih in vključenih otrok
- evidenca plačil staršev
- evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.


2h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk: - Publikacija Vrtca Kočevje


2i. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa: /
 
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Dostop prek spleta 
Fizični dostop; na lokaciji vrtca:
Cesta na stadion 03,
1330 Kočevje

Uradne ure:
Ponedeljek od 8 do 15 ure
Sreda od 12 do 16 ure
 
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih

- o vpisu otrok 
- o ekonomski ceni programa v vrtcu
ravnateljica Irena Robič