Vpis v vrtec
OBVESTILO ZA STARŠE-VPIS OTROKA V VRTEC

- Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje

 

- Lestvica plačil


- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 2011

 

Vašega otroka lahko vpišete v vrtec ali uveljavljate poletno rezervacijo pri svetovalni delavki Simoni Koroša v času uradnih ur, in sicer v:


- PONEDELJEK od 8. do 15. ure
- SREDO od 12. do 16. ure

 

V Vrtcu Kočevje vpisujemo in sprejemamo otroke na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Enkrat letno objavimo natečaj za vpis novincev za naslednje šolsko leto. Vpis poteka praviloma 14 dni v mesecu februarju koledarskega leta za vpis otrok v naslednjem šolskem letu (1. september tekočega leta).

 

Razpis je objavljen v enotah vrtca, na spletni strani vrtca in Občine Kočevje, v lokalnem časopisu, v lokalnih medijih in Občini Kočevje. Na ta način z novim šolskim letom glede na število dejavnikov (rojstvo otrok, povprečen vpis, starost vpisanih otrok...) planiramo število oddelkov za tekoče šolsko leto.

 

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba. V primeru, da se v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu Komisija za sprejem, na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok (Ur.l.RS, št. 24/2011). Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so bile vložene do konca razpisnega roka.

 

Otroke, katerih starši opravijo vpis v vrtec po razpisnem roku se vodi v evidenci vpisanih otrok. V primeru, ko vrtec sprejme vse otroke s čakalnega seznama in je število novo vpisanih otrok večje od števila prostih mest v vrtcu, komisija obravnava vloge za sprejem otrok iz evidence vpisa med šolskim letom.

 

Kako vpisati otroka?

 

Na upravi vrtca dobite obrazec za vpis. Vpisni obrazec je v Word formatu tudi na naši spletni strani v rubriki Obrazec za vpis in si ga lahko stiskate. Izpolnjeni vpisni obrazec nam dostavite osebno ali po pošti na naslov:VRTEC KOČEVJE, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje. Po prejemu vaše prijave, vas povabimo na pogovor, ali na roditeljski sestanek za novince, če je prijav več.

 

Na podlagi 20. člen Zakona o vrtcih(Ur.l.RS, št.100/2005-UPB2,25/2008,36/2010,40/2012) in 12. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur.l.RS, št. 24/2011) imajo prednost pri vpisu:

- Otroci s posebnimi potrebami. 
- Otroci, za katere starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. To mnenje vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oz. položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
- Otroci, ki jim je bil odložen vstop v osnovno šolo.

 

Rezervacija

 

Starši otrok, ki imajo stalno prebivališče v občini Kočevje, lahko uveljavljajo rezervacijo za svojega otroka in sicer enkrat letno v obdobju od 1. junija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni in so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 20. maja. Starši plačajo rezervacijo v višini 35% plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.

 

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 15 delovnih dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila. Obrazec za rezervacijo dobite na upravi vrtca (Vrtec Kočevje, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje). Vpisni obrazec je v Word formatu tudi na naši spletni strani v rubriki Obrazec za rezervacijo in si ga lahko stiskate.